תוכניות הלימודים בפקולטה
שימו לב
  • מערכת דו-שנתית: במערכת זו משבצים כל קורסי החובה בהסמכה ומוסמכים ל- 4 סמסטרים. חלק מהקורסים משובצים פעם בסמסטר, חלק פעם בשנה וחלק פעם בשנתיים.
  • תקנון יושרה אקדמית
  • נוהל טיפול בהעתקות וגניבה ספרותית (פלגיאט) מרץ 2016
  • קורסי קדם: החל משנה"ל תשע"ג, ניתן ללמוד קורסים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה גם אם לא נלמדו קורסי הקדם של הפקולטה (למעט קורסי ההתנסות עבורם חלות כל דרישות הקדם); לא חל שינוי לגבי קורסי קדם הנלמדים בפקולטות אחרות.
  • קורסים משותפים הסמכה-מוסמכים: סטודנטים בתואר ראשון יכולים ללמוד קורסים משותפים ללימודי הסמכה ומוסמכים (המתחילים בספרות 216) אם צברו 80 נקודות לפחות ומצבם האקדמי תקין.  נוהל זה אינו תקף לסטודנטים בתכנית 'מבטים'.
  • להלן קישור לקובץ עם המערכת הדו שנתית.