member-academic-staff-he

ד"ר דינה ציבולסקי

דינה ציבולסקי
חברת סגל
04-8292166
248
ד"ר דינה ציבולסקי הינה מרצה בכירה וראש קבוצת המחקר בהוראת הביולוגיה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. ד"ר ציבולסקי חברה בוועדת הארגון העולמי של מחקר בהוראת המדעים NARST ומכהנת כיו"ר של הוועדה  "היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה ומהות של המדע". תחומי המחקר של ד"ר ציבולסקי כוללים: הוראת הביולוגיה בגישות מבוססות חקר, מהות המדע ותהליך החקר המדעי,  והוראת המדעים בחברה דיגיטלית. במסגרת מחקריה ד''ר ציבולסקי עוסקת  בתפיסות, אמונות, השקפות אפיסטמולוגיות ופרקטיקות מדעיות של מורים, פרחי הוראה  ותלמידי תיכון. ד''ר ציבולסקי מקדמת תפיסה חדשה של הוראת המדעים שמדגישה כי בעידן דיגיטלי סוגיות יסוד של תהליך החקר המדעי ומהות המדע עוברות שינויים מהותיים המעצבים דרכים חדשניות של תהליכי  למידה-הוראה-הערכה בחינוך מדעי.

2018-עד כה מרצה בכירה וראש קבוצת מחקר להוראת הביולוגיה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.

קיץ 2018 חוקר אורח, פקולטה לחינוך, University of British Columbia, קנדה.

2014-2018 עמית מחקר בכיר ועמית הוראה, בית הספר לחינוך, החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל אביב.

2015-2017 פוסטדוקטורט, מכון מופ''ת (מנחה וקבוצת מחקר באוניברסיטת תל אביב).

2008-2014 PH.D. בהוראת המדעים, הפקולטה למדעי הטבע, החוג להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2004-2007 M.Sc. בהוראת המדעים, הפקולטה למדעי הטבע, החוג להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1999-2003 B.Ed. ותעודת הוראה במדעי החיים, הפקולטה למדעי הטבע, החוג למדעים, מכללת ירושלים.