member-academic-staff-he

ד"ר שירלי אברג'יל

שירלי אברג'יל
חברת סגל
04-8293132
244
החוקרת ד"ר שירלי אברג'ל חוקרת בתחום החינוך הכימי ומתרכזת בשילוב של מסוגלות עצמית, מטה קוגניציה, הבנה מושגית בכימיה, הן של פרחי הוראה ומורים והן של תלמידים. ד"ר אברג'ל סיימה את לימודי הדוקטורט בטכניון בשנת 2011 ואת מחקר הפוסט-דוקטורט ביצעה באוניברסיטת מיין בארצות הברית בשנים 2011-2013. ד"ר אברג'ל משלבת במחקרה שיטות איכותניות וכמותיות לניתוח נתונים והינה בעלת ניסיון במחקר העוסק בפיתוח ידע תוכן פדגוגי וידע בהערכה ופיתוח מקצועי של מורים לכימיה. ניסיונה במחקר העוסק ברפורמות חינוכיות בדגש על הבנה מושגית בכימיה של תלמידים והוראת הכימיה והמשלב חקר של תלמידים ומורים תורם להתפתחות תחום הוראת הכימיה הן בתיכון והן בחינוך האוניברסיטאי. ד"ר אברג'ל במחקריה מבססת את הקשר בין ידע המורה הכולל ידע תוכן פדגוגי בהוראת כימיה (למשל ידע על שיטות הוראה שמקדמות הבנה מושגית בכימיה, יכולת המורה לפתח חשיבה מסדר גבוה בכימיה אצל התלמיד) וידע בהערכה (למשל ידע העוסק כיצד יש להעריך ולמה יש להתייחס בהערכת תלמידים).  סוגי ידע אלו הינם בעלי השפעה על למידת התלמיד ופיתוח יכולות והבנה מושגית. חקירה ופיתוח של שיטת הוראה והערכה הינו תחום המוביל רפורמות חינוכיות בארץ ובעולם.

2018-היום מרצה בכירה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון.

2014-2018 מרצה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.

2013-2014 עמית מחקר, מוסד הטכניון.

2011-2013 פוסטדוקטורט, אוניברסיטת מיין, ארצות הברית.

2011 דוקטורט במסלול ישיר, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון.

2005 תעודת הוראה בכימיה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה טכניון.

2002 תואר ראשון (B.Sc.) המדעי הסביבה, תואר משותף בפקולטות לביולוגיה וכימיה, טכניון.