member-academic-staff-he

פרופ' אורית חזן

אורית חזן
חברת סגל
04-8293107
04-8295634
245
פרופ' חזן בוגרת ארבעה תארים טכניונים: שלושה תארים של המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים (B.Sc ב- 1989, .M.Sc ב- 1991, Ph.D ב- 1995) ו- MBA של הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול (2000). מחקר המגיסטר שלה בחן את יישומם של רעיונות ממדעי המחשב להצגתן של הוכחות מתמטיות. מחקר הדוקטוראט בחן הבנת מושגים באלגברה מודרנית ע"י סטודנטים לתואר ראשון. עבודות מחקר אלה בוצעו בהנחייתו של פרופ' אורי לירון. פרופ' חזן היא חברת סגל המחלקה החל מ- 2000. תחום המחקר שלה הוא הוראת מדעי המחשב והנדסת תוכנה. במסגרת זו היא חוקרת תהליכים קוגנטיביים וחברתיים ברמת הפרט, הקבוצה והארגון, בבתי ספר תיכוניים ובארגוני תוכנה. עד היום פרסמה כ- 100 מאמרים בז'ורנאלים מקצועיים ובאסופות מאמרים של כינוסים וארבעה ספרים: Human Aspects of Software Engineering עם ג'ים טומייקו ז"ל ב- 2004,  Agile Software Engineering עם יעל דובינסקי ב- 2008, Guide to Teaching Computer Science: An Activity-Based Approach עם תמי לפידות ונוע רגוניס ב- 2011, ו-  Agile Anywhere - Essays on Agile Projects and Beyond עם יעל דובינסקי ב- 2014.  ב- 2013 פורסם ספרה הערוך יחד עם ליאורה נוטוב: הוראת מחקר איכותני: אתגרים, עקרונות, יישום. בשנים 2005-2007 כהנה פרופ' חזן בתפקיד סגנית דיקן לימודי הסמכה של הטכניון; בשנים 2007-2010 כיהנה כיו"ר וועדת המקצוע של מדעי המחשב בתיכון בישראל. בשנים 2011-2015 פרופ' חזן כהנה בתפקיד דיקנית הפקולטה. במהלך כהונתה, שינתה היחידה האקדמית את מעמדה ממחלקה לפקולטה. החל מ- 2017, מכהנת פרופ' חזן כדיקנית לימודי הסמכה של הטכניון. פרטים נוספים ניתן למצוא באתרה האישי.

פרטים נוספים באתר האישי בקישור  https://orithazzan.net.technion.ac.il/