member-academic-staff-he

פרופ' יהודית דורי

יהודית דורי
חברת סגל
04-8295481
04-8236022
315
פרופ. יהודית דורי הינה חוקרת בממשק שבין הוראה מרחוק, טכנולוגיות וויזואליזציה, כימיה והערכה של מיומנויות חשיבה. בשנים 2000-2005 הובילה פרופ. דורי את מחקר ההערכה של פרויקט TEAL – Technology Enabled Active Learning ב-MIT. היא חקרה את השפעת השילוב בין למידה פעילה בסביבה עתירת טכנולוגיות וויזואליזציה על רמת ההבנה של סטודנטים לתואר ראשון הלומדים קורס בסיסי באלקטרומגנטיות. בשנים 2008-2009 חקרה שתי תוכניות לימודים רחבות היקף ב-MIT, האחת בהנדסה גנטית - IGEM והשנייה בתכנון ופיתוח מוצר MIT-Portugal.   פרופ. דורי ערכה שתי חוברות בכתב העת Journal of Science Education and Technology הכוללות מאמרים הדנים ברפורמות החינוכיות החדשניות בשילוב טכנולוגיות בהשכלה הגבוהה ב-MIT. לפרסומים אלו תרומה משמעותית לשינוי פני ההוראה האוניברסיטאית בעידן מהפיכת המידע.   פרופ. דורי היא גם חלוצה בשילוב הדמיה מולקולרית Computerized Molecular Modeling ומעבדה ממחושבתComputerized Chemistry Laboratory . היא חקרה את שילוב ההדמיה בקורסי כימיה בתואר ראשון ובבתי ספר תיכוניים ואת שילוב המעבדות הממוחשבות בקרב תלמידי תיכון מתמחים בכימיה בישראל. מחקריה העלו כי השילוב שיפר משמעותית את הבנת הכימיה בארבע רמות הבנה – מאקרוסקופית, מיקרוסקופית, סמל ותהליך – ואת תפיסת המושג מודל.   הצלחת מחקרים אלו הובילה לכך שהמרכז להוראת המדעים במשרד החינוך מימן למימון עבור פרופ. דורי וקבוצתה עבור שורה של פיתוחים מלווים במחקר שהובילו שינוי מערכתי בתכנית הלימודים של כימיה למתמחים במדינת ישראל. התוכניות החדשניות כללו מבניות כגון "מעבדות חקר ממוחשבות והדמיה מולקולרית בכימיה", "מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה", "ביוכימיה", "טעם של כימיה" ו"ניתוח מאמרים מדעיים מעובדים וחקר אירועים". בשנים 2003-2008 מונתה פרופ. דורי על ידי שרת החינוך לתפקיד יו"ר ועדת המקצוע בכימיה, ועדה הקובעת את תוכניות הלימודים בכימיה בתיכון בישראל. בשנים 2005-2006 הייתה פרופ. דורי חברה בוועדה בינלאומית לקביעת מדיניות הערכה של הארגון האירופאי למחקר בלמידה והוראה EARLI והייתה שותפה לכתיבת מאמר עמדה של ארגון זה המתווה מדיניות של הערכה לצורך למידה (assessment for learning) ולהערכה של הלמידה (assessment of learning). ב-2010 התמנתה פרופ. דורי כדיקנית היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון וייסדה את המרכז הבינלאומי ללמידה מרחוק בטכניון – TIDES.

כתבות בעיתונות