member-academic-staff-he

פרופ"מ בוריס קויצ'ו

בוריס קויצ'ו
חבר סגל
04-8293895
04-8295634
318
המחקר שלי מתמקד בחיבור ופתרון בעיות מתמטיות ומתייחס להוראת ולמידת מתמטיקה בבית ספר על יסודי ובאוניברסיטה. חלק מעבודתי נוגע בשאלה כיצד ניתן ליישם תובנות על פתרון בעיות על ידי תלמידים מחוננים לטובת כלל התלמידים. קבוצת המחקר שלי חוקרת את הסוגיות המחקריות הבאות: - מהם המאפיינים של תלמידי בית ספר על יסודי בעלי הישגים גבוהים במתמטיקה ושל מומחים במתמטיקה, ביחס למרכיבים של יצירתיות מתמטית וקישורים מתמטיים? - כיצד ניתן לפתח חוש אסטטי בפתרון בעיות מתמטיות בקרב תלמידים שאינם דווקא בעלי הישגים גבוהים? - מהם יחסי הגומלין בין היבטים קוגניטיביים, רגשיים ומצביים בפתרון בעיות? - כיצד מתרחשת למידה של אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות? אילו שיטות הוראה עשויות לקדם את הלמידה? - כיצד ניתן להבין את המורכבות של חיבור בעיות מתמטיות כפעילות לימודית? אני מאמין בעוצמה של שיטות מחקר משולבות ואוהב להשתמש במחקריי בראיונות קליניים מבוססי משימות מתמטיות ובגישה של מחקר עיצוב.

 

  • 2004: דוקטור לפילוסופיה (.Ph.D) בחינוך מתמטי, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
  • 1991: מגיסטר למדעים (.M.Sc) במתמטיקה (בהצטיינות) במסלול ישיר חמש שנתי. אוניברסיטת לביב, אוקראינה.